Polityka prywatności

Jeśli trafiłaś lub trafiłeś na tę stronę, to zapewne dlatego, że odpowiedni link przekazaliśmy Ci w korespondencji elektronicznej, na fakturze, dokumencie wydania towaru, potwierdzeniu zamówienia czy przy wypełnianiu formularza.

Chcemy bowiem najlepiej spełnić swoje obowiązki wynikające z RODO, ale wiemy, że podanie wszystkich tych wyjaśnień w innym miejscu, takim jak np. właśnie e-mail czy faktura, byłoby dla Ciebie bardziej uciążliwe i nieczytelne. Dlatego, w miarę możliwości chcemy te informacje dodatkowo zebrać w tym miejscu.

Pamiętaj, że jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, pytania czy uwagi odnośnie przetwarzania Twoich danych przez Jantar sp. z o.o., możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem: daneosobowe@jantar.pl lub numerem telefonu 33 82 85 700.

Polityka prywatności i cookies Jantar

Niniejsza polityka prywatności została przyjęta w związku z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 119/1 z 4.5.2016; dalej: RODO). Celem polityki jest w szczególności wykonanie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO.

1. Definicje

W treści niniejszej polityki posługujemy się poniższymi zwrotami:
1) Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Jantar sp. z o.o. pod adresem www.jantar.pl,www.jantar.pl, www.jlabels.pl, www.jsoftware.pl, www.jservices.pl, www.jestemonline.eu (produkty)
2) My, Jantar, Administrator – „Jantar” spółka z ograniczoną ul. Piekarska 199, 43 – 300 Bielsko Biała, zarejestrowana w KRS przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000082591 NIP 937-21-88-329, REGON 072189079, adres email daneosobowe@jantar.pl lub nr tel. 33 8285700
3) Ty, Państwo, Klient – osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Jantar w związku z korzystaniem z Serwisu, wypełnieniem formularza kontaktowego, zapisem na newsletter.
4) Dane osobowe – możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających osobę fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2. Kim jest administrator danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Jantar sp. z o.o. Administrator danych to osoba ustalająca cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego, lub innego kanału komunikacji z Klientem.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
– przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
– zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
– adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
– prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
– przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
– przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

3. Czyje dane osobowe przetwarzamy?

W związku z prowadzoną działalnością, przetwarzamy w szczególności Dane Osobowe Użytkowników Serwisu.

4. Jakie dane gromadzimy za pomocą Serwisu, a także w jakim celu je wykorzystujemy?

Cel i zakres danych wynika również ze zgody Klienta, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez niego w Serwisie Internetowym. Przykładowo, jeżeli Klient Serwisu Internetowego nie wyrazi zgody na otrzymywanie drogą mailową informacji handlowych, Administrator nie będzie w tym zakresie przetwarzał jego danych osobowych., i tak:

4.1. Przeglądanie witryny Serwisu, uzyskanych w oparciu o aktywność Klienta Serwisu

I. Jakie dane gromadzimy?

1. Dane Osobowe podane w formularzu przy skorzystaniu z Formularza Kontaktowego dostępnego na stronie, zapisywaniu się na newsletter (w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, lokalizacja, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania z Serwisu Internetowego.
2.Dane zapisywane w formie logów serwera, w których użytkownik identyfikowany jest jako adres URL. Dane te obejmują:
a) czas nadejścia zapytania,
b) czas wysłania odpowiedzi,
c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f) informacje o przeglądarce użytkownika,
g) Informacje o adresie IP.
3. inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Serwisie, w tym uzyskane za pośrednictwem Serwisu Internetowego, z Klientem l, z wykorzystaniem technologii cookies i podobnych;

II. Korzystanie z innych kanałów komunikacji
tj. witryny internetowej www.facebook.com i www.linkedln.com wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych znakami towarowymi LinkedIn i Facebook (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), lub przez wprowadzenie do systemu informatycznego za pośrednictwem dostępnych na stronach internetowych funkcjonalności:
– danych dotyczących lokalizacji
– udostępnionych z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji

I.1. Prezentowanie Klientowi reklam, ofert lub promocji dotyczących usług, produktów Administratora lub podmiotów Jantar przeznaczonych dla wszystkich odbiorców.

I.2. Ocena i analiza aktywności oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych (profilowanie) w celu prezentowania ogólnych ofert czy promocji, przeznaczonych dla wszystkich odbiorców w sposób dostosowany do zainteresowań danego Klienta nie wpływając jednak istotnie na decyzję, analiza rynkowa oraz statystyczna,

I.3. Inne;
a) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami stron i osób trzecich;
b) wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych;
c) prowadzenie korespondencji z Klientami w tym w ramach formularzy i ankiet.

III. W jakim celu przetwarzamy dane?
Na potrzeby administrowania serwerem, na którym zapisany jest Serwis, a także analizy statystycznej ruchu w Serwisie.

IV. Czy musisz podawać nam swoje dane?
Podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem że warunkuje możliwość prawidłowego korzystania z Serwisu. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania czynności w tym np. złożenie zapytania za pomocą dostępnego na stronie formularza kontaktowego, zapisania się na newsletter.

V. Czy dane podlegają profilowaniu?
Administrator na potrzeby prezentowania ogólnych reklam, ofert, czy rabatów, przeznaczonych dla wszystkich Klientów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego użytkownika, może zapoznawać się z jego preferencjami, np. poprzez analizę tego, jak często odwiedza on Serwis Internetowy, czy i jakie produkty przegląda w Serwisie. Pozwala to na lepsze zrozumienie oczekiwań Klienta oraz dostosowanie się do jego potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje. Dzięki korzystaniu przez Administratora z zaawansowanych technologii, powyższe działania często będą wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu wysyłane treści będą najbardziej aktualne, a Klient będzie mógł szybko się z nimi zapoznać.

5. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest przede wszystkim konieczność do wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem oraz w związku z :
a) z koniecznością przedstawienia oferty uwzględniającej zainteresowania Klienta,
b) zawartą umową, której przedmiot stanowi usługa świadczona drogą elektroniczną w postaci udostępnienia Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz
c) nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegający na możliwości udostępniania Serwisu osobom trzecim, a także zagwarantowaniu prawidłowego wyświetlania Serwisu.
Powyższe dotyczy przede wszystkim wszystkim Danych Osobowych podawanych w formularzu przy uzupełnieniu formularza kontaktowego Klienta, zapisywania się na newsletter, a w przypadku Licencjodawców, Danych Osobowych przekazanych w szczególności z wykorzystaniem witryn internetowych https://www.linkledin.com oraz https://www.facebook.com lub poprzez ich wprowadzenie do systemu informatycznego za pośrednictwem dostępnych w Serwisie Internetowym funkcjonalności umożliwiających dodawanie zdjęć lub opinii.
W przypadku pozostałych operacji przetwarzania w celach marketingowych podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez produkty Jantar (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W zakresie w jakim również partnerzy Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

6. Odbiorcy danych. Komu możemy udostępniać Twoje dane?

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy będziemy do tego zobowiązani lub uprawnieni na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza:
a) osoby obsługujące naszą infrastrukturę lub systemy informatyczne,
b) osoby zapewniające hosting danych,
c) podwykonawcy uczestniczący w realizacji zawartych z Tobą umów.
W ramach działalności marketingowej (reklamowej) Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują w Serwisie Internetowym / Aplikacji pliki cookies. Katalog tych podmiotów został szczegółowo wskazany w pkt. 12 niniejszej Polityki.

7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przez czas niezbędny do wykonania zawartych umów lub przez czas trwania naszego prawnie uzasadnionego interesu w przetwarzaniu danych – przy czym w każdym przypadku nie krócej, niż przez okres Twoich odwiedzin na witrynach Serwisu.
Pamiętaj, że w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes – masz możliwość zgłoszenia sprzeciwu względem dalszego przetwarzania danych, zgodnie z pkt. 13 Polityki

8. Newsletter
Za pomocą newslettera Jantar informuje o aktualizacjach produktów, ofertach, innych informacjach istotnych z punktu widzenia korzystania z platformy oraz udziału w ankietach w celu zwrócenia Państwa uwagi na nowe produkty lub usługi lub w celu dostarczenia Państwu innych informacji, które mogą być dla Państwa interesujące. Ponadto w newsletterze informujemy Państwa o ofertach i produktach naszych partnerów, z którymi współpracujemy.
Newsletter można zasubskrybować lub anulować w dowolnym momencie w ustawieniach swojego profilu. Każdy newsletter zawiera informacje o tym, w jaki sposób można zrezygnować z subskrypcji newslettera w przyszłości. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.
I. Jakie dane gromadzimy?
Adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, telefon kontaktowy, IP komputera, adres siedziby podmiotu, adres Klienta.
II. W jakim celu przetwarzamy dane?
Dla celów marketingowych, związanych z wysyłką newslettera, w tym do informowania o treści naszej oferty, aktualnych promocjach, konkursach, programach lojalnościowych itd.
III. Czy musisz podawać nam swoje dane?
Podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem że warunkuje możliwość otrzymywania newslettera.
IV. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
W oparciu o zgodę na otrzymywanie newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – udzieloną w szczególności poprzez uzupełnienie stosownego formularza w obrębie Serwisu i kliknięcie zatwierdzającego przycisku („Zapisz się”).
Pamiętaj, że masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (np. poprzez wysyłkę stosownej wiadomości email na adres: daneosobowe@jantar.pl, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
V. Komu możemy udostępniać Twoje dane?
Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy będziemy do tego zobowiązani lub uprawnieni na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza:
a) osoby obsługujące naszą infrastrukturę lub systemy informatyczne,
b) osoby zapewniające hosting danych,
c) podwykonawcy, za pomocą których możemy realizować wysyłkę newslettera.
VI. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie newslettera.

9. Składanie zapytania poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego
I. Jakie dane gromadzimy?
Dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie z formularza kontaktowego, w tym: imię i nazwisko, adres, adres wysyłki, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, a w przypadku przedsiębiorców – także NIP oraz nazwa firmy.
II. W jakim celu przetwarzamy dane?
W celu:
a) Odpowiedzi na złożone zapytanie, zgłoszenie,
b) dopasowania treści Serwisu do Twoich upodobań, w zależności od czynności podejmowanych przez Ciebie w serwisie – w tym w zakresie rekomendowanych towarów lub usług.
c) marketingu towarów lub usług Jantar, oferowanych w ramach Serwisu – w tym do informowania o treści naszej oferty, aktualnych promocjach, konkursach, programach lojalnościowych itd.,
d) prowadzeniu korespondencji za pomocą wszelkich znanych technologii, w tym: poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej (email) lub innych metod komunikacji (np. komunikatorów internetowych itd.).
e) tworzenia zestawień, analiz i statystyk – co obejmuje zwłaszcza badania marketingowe, analizy danych handlowych, planowanie rozwoju usług itd.
f) dochodzenia roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.

III. Czy musisz podawać nam swoje dane?
Podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem że warunkuje możliwość pełnego korzystania z funkcjonalności Serwisu.

IV. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
W oparciu o:
a) zawartą umowę, której przedmiot stanowi dostawa towarów lub świadczenie usług zamówionych za pośrednictwem Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) powszechnie obowiązujące przepisy, które nakładają na nas obowiązki prawne, dla realizacji których konieczne jest przetwarzanie danych – w szczególności w zakresie prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości lub archiwizacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegający na możliwości podejmowania działań wskazanych w pkt. II lit. b-f powyżej.

9. Komu możemy udostępniać Twoje dane?

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim w przypadku, gdy będziemy do tego zobowiązani lub uprawnieni na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza:
a) osoby obsługujące naszą infrastrukturę lub systemy informatyczne,
b) osoby zapewniające hosting danych,
c) podmioty wykonujące zadania mające na celu optymalizację jakości świadczonych usług w związku z profilowaniem,
d) podwykonawcy, za pomocą których możemy realizować zamówienia,
e) osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. kurierzy lub przewoźnicy, pośrednicy płatności, rzeczoznawcy uczestniczący w procedurach reklamacji),
f) osoby świadczące na naszą rzecz usługi audytorskie lub doradcze – np. w zakresie pomocy prawnej, podatkowej lub rachunkowej,
g) nabywcy wierzytelności, związanych z transakcjami zawieranymi za pomocą Serwisu – w przypadku, gdy zdecydujemy się na dokonanie zbycia takich wierzytelności, w szczególności z uwagi na istnienie znacznych zaległości płatniczych.

9. Przekazywanie danych osobowych do Państwa trzeciego.

1. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Milchimp i Hubspot CRM Dane Osobowe Klienta, mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.
2. Ponadto, Dane Osobowe przekazane przez Licencjodawcę w ramach współpracy na zasadach opisanych w Polityce, mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki, ponieważ przekazanie danych jest konieczne dla zapewniania obsługi współpracy pomiędzy Administratorem i Licencjodawcą przez dostawców usług informatycznych.
3. Klient ma prawo uzyskać kopię stosowanych przez Administratora zabezpieczeń dotyczących transferu Danych Osobowych do państwa trzeciego, kontaktując się z Administratorem.

10. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Zależnie od podstawy przetwarzania – będzie to:
a) czas niezbędny do wykonania umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu, a także przedawnienia związanych z tym roszczeń,
b) czas trwania obowiązków prawnych, z których wynika konieczność przetwarzania Twoich danych,
c) czas istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu w przetwarzaniu danych.
Pamiętaj, że w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes – masz możliwość zgłoszenia sprzeciwu względem dalszego przetwarzania danych.

11. Pliki cookies
1. W związku z tym, że stosowana przez Administratora technologia plików cookies (lub o funkcjonalności zbliżonej do cookies) zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej Serwis Internetowy, poniższe postanowienia Polityki odnoszą się do wszystkich osób, które korzystają z Serwisu Internetowego niezależnie, czy pozostają jego Klientami (dalej również „Użytkownik”).
2. W Serwisie Internetowym wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies lub rozwiązań pokrewnych), w celu zapewnienia maksymalnego komfortu podczas korzystania z Serwisu Internetowego, w tym w celach statystycznych oraz dla dostosowania do zainteresowań Użytkownika prezentowanych treści. Podczas wizyty Użytkownika w Serwisie Internetowym mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące aktywności Użytkownika w Internecie.
3. W związku z tym, że Administrator może wykorzystywać rozwiązania o funkcjonalności zbliżonej do plików cookies – poniższe zapisy Polityki prosimy odnosić odpowiednio również do tych technologii.
4. Plik cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym). Przechowuje się w nim informacje, których Serwis Internetowy może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Użytkownika i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Serwisu Internetowego, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia Użytkownika.
5. Gdy Użytkownik korzysta z Serwisu Internetowego stosowane są pliki cookies umożliwiające identyfikację jego przeglądarki lub urządzenia – pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację Użytkownika). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą – przypisanie pewnych zachowań konkretnemu Użytkownikowi, – a tam samym zostać uznane za dane osobowe.
6. Stosowane „ciasteczka” mają przede wszystkim ułatwić Użytkownikowi korzystanie z Serwisu Internetowego , przykładowo, poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby nie musiała ona za każdym razem ich podawać, jak również służą dostosowaniu ich zawartości, w tym prezentowanych reklam, do preferencji Użytkownika. Pliki cookies służą również zwiększeniu użyteczności i personalizacji zawartości witryn Serwisu Internetowego, w tym prezentowania, tworzenia, przyznawania i realizacji reklam, ofert, czy rabatów dedykowanych danemu Użytkownikowi zgodnie z jego zainteresowaniami.
7. Za pomocą technologii plików cookies stosowanej w Serwisie Internetowym możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami Użytkownika – np. poprzez analizę tego, jak często odwiedza Serwis Internetowy. Analiza zachowań w Internecie pomaga lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania Użytkowników oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. Dzięki tej technologii możliwe jest zaprezentowanie Użytkownikom reklam dopasowanych do ich potrzeb i zainteresowań (przykładowo reklama wynikająca z przeglądania w ostatnim okresie tylko obuwia w kategorii „półbuty”) oraz przygotowania dla Użytkowników będących Klubowiczami lepszych promocji i niespodzianek.
8. W oparciu o pliki cookies Administrator posługuje się również technologią pozwalającą na dotarcie z przekazem reklamowym do Użytkowników, którzy wcześniej odwiedzili Serwis Internetowy lub Aplikację, podczas korzystania przez nie ze stron internetowych należących do innych dostawców usług internetowych.
9. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez Użytkownika zgody.
10. Podstawą przetwarzania tak uzyskanych danych jest uzasadniony interes Administratora – jakim jest potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Administratora poprzez ich dostosowanie do preferencji Użytkowników oraz marketing – w tym bezpośredni – produktów i usług Administratora lub jego partnerów. W zakresie w jakim również partnerzy Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Klienta dobrowolna zgoda).
11. W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki odnoszące się do Danych Osobowych, w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą.
12. Pliki cookies wykorzystywane w Serwisie Internetowym nie są szkodliwe ani dla Użytkownika ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez nią, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. W Serwisie Internetowym zapisane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.
13. W zależności od tego, czy zebrane przez pliki cookies Dane Osobowe dotyczą Klienta mogą one być przechowywane zgodnie z zapisami niniejszej Polityki.
14. Zebrane przez pliki cookies Dane Osobowe dotyczące Użytkownika, który nie jest Klientem Serwisu Internetowego, będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Administrator każdorazowo usunie Dane Osobowe, jeśli przez 3 lata nie zostaną one wykorzystane do celów marketingowych, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania Danych Osobowych.
15. Część Danych Osobowych może być przechowywana dłużej na wypadek, gdyby Użytkownik miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, lub w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami osób trzecich przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

12. Czy dane mogą być przetwarzane w procesach obejmujących zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie „kwalifikowane”?

Stosowane przez Administratora pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi Użytkownika podczas korzystania z Serwisu Internetowego. Administrator współpracuje jednak z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej) – na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu Użytkownika, zapisuje również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową, które mogą stać się administratorem danych osobowych. Pliki cookies wysyłane przez te podmioty mają zapewnić efektywną realizację założenia prezentowania Użytkownikowi wyłącznie tych reklam, które odpowiadają jego indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom – w ocenie Administratora wyświetlanie spersonalizowanej reklamy jest dla Użytkownika atrakcyjniejsze niż reklama pozostająca bez związku z jego potrzebami. Bez tych plików nie byłoby to możliwe, gdyż to firmy współpracujące z Administratorem dostarczają treści reklamowe do Użytkowników.
W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w Serwisie Internetowym / Aplikacji pliki cookie:

1. Google AdWords – AdWords jest usługą analityczną Google Inc., która łączy dane z sieci reklamowej Google AdWords z działaniami podejmowanymi przez tę aplikację. Gromadzone dane osobowe: Pliki cookie i dane dotyczące korzystania.
Ponadto Jantar wykorzystuje tzw. funkcję „call conversion tracking” Google AdWords. W tym celu użytkownik Google otrzymuje określony numer telefonu w profilu firmy Jantar w Google. Jest to uruchamiane przez wpisanie pewnych szukanych terminów (AdWords zarezerwowane przez Jantar). Gdy użytkownicy zadzwonią pod ten konkretny numer telefonu, backend Google Adwords łączy połączenie z wyszukiwaniem internetowym za pomocą zarezerwowanego przez nich AdWord. Pozwala to Jantar określić, które zarezerwowane AdWords są bardziej prawdopodobne, aby doprowadzić do połączenia z klientem oraz odpowiednio zaplanować i zaprojektować działania reklamowe. Podstawą prawną jest tu Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a). RODO. Zgoda pozyskiwania jest za pośrednictwem banera cookie. W podobny sposób możliwe jest również wydanie sprzeciwu.

2. Google Analytics – Jantar korzysta z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych Google Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z tzw. „cookies” (ciasteczek), plików tekstowych, zapisanych na Państwa komputerze, pozwalających na analizę użytkowania strony internetowej. Informacje zawarte w plikach cookies, dotyczące korzystania ze strony, wysyłane są z reguły na serwer Google do USA i tam są przechowywane. W przypadku aktywacji funkcji anonimizowania adresu IP na tej stronie internetowej Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google. Dotyczy to obszaru państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw, które podpisały Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA dociera cały adres IP, i tam jest skracany. Działając na zlecenie administratora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do oceny Państwa korzystania z witryny, sporządzenia raportów z aktywności strony oraz realizacji na rzecz administratora strony internetowej innych usług, związanych z korzystaniem ze strony i z Internetu.
Adres IP, przesłany w ramach Google Analytics przez Twoją przeglądarkę nie podlega łączeniu z innymi danymi Google według opinii Google.
Jantar korzysta z Google Analytics do analizy i regularnego udoskonalania wykorzystania strony internetowej i produktów softgarden. Dzięki statystykom możemy ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników.

3.. HUBSPOT- Jeśli korzystają Państwo z naszego formularza kontaktowego i wyrażają zgodę na przetwarzanie Państwa danych przez Hubspot, mają Państwo możliwość dowiedzieć się więcej o naszej firmie i przekazać nam swoje dane kontaktowe. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Informacje te są przechowywane na serwerach HubSpot Inc. Zawarliśmy z HubSpot, Inc. umowę o ochronie danych wraz ze standardowymi kluczami umownymi (gwarancja według 46 ust. 1 lit. c RODO). HubSpot jest firmą produkującą oprogramowanie z USA z oddziałem w Irlandii (HubSpot Ireland Ltd., 2nd Floor, 30 North Wall Quay, Dublin, Irlandia). Używamy Państwa danych, aby wysłać Państwu więcej informacji o naszych usługach oraz aby zidentyfikować Państwa po powrocie na naszą stronę internetową.
4. Linkedin – www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL
Z tego powodu stosujemy pliki cookie, na których użycie możesz wyrazić zgodę. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). W każdej chwili możliwa jest zmiana ustawień plików cookie lub cofnięcie zgody bez podania przyczyny. Należy pamiętać, że jeśli pliki cookie są zablokowane, niektóre usługi mogą nie być w pełni wykorzystywane. Więcej informacji na temat technologii stosowanych przez Hubspot Inc. można znaleźć w polityce prywatności Hubspot na stroniehttp://www.hubspot.com/legal/privacy-policy.

5. Facebook – www.facebook.com/privacy/explanation/

Więcej informacji na temat plików cookies wykorzystywanych przez wspomniane podmioty znajduje się w stosowanych przez nie politykach prywatności.

13. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych?

Możesz wystąpić do nas w szczególności z wnioskiem o:
1) dostęp do przetwarzanych przez nas danych (w tym: informację o przetwarzaniu przez nas danych lub przekazanie kopii danych),
2) sprostowanie (poprawienie) danych,
3) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych),
4) usunięcie danych (“prawo do bycia zapomnianym”),
5) przeniesienie danych do innego administratora.
Powyższe wnioski mogą być wysyłane w szczególności w sposób określony w pkt. 11 poniżej – i będą rozpatrywane zgodnie z właściwymi przepisami, w tym art. 15-20 RODO.

14. Prawo sprzeciwu

Niezależnie od powyższego, masz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Twoich danych, które realizowane jest w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. W takim wypadku:
1) jeżeli dane osobowe są przetwarzane na cele marketingu – niezwłocznie zaprzestaniemy takiego przetwarzania.
2) jeżeli podstawą przetwarzania danych jest interes innego rodzaju – zaprzestaniemy takiego przetwarzania, chyba że wykażemy: a) że wspomniany interes jest nadrzędny wobec Twoich interesów, praw i wolności lub też b) istnieje podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Prawo sprzeciwu może być realizowane w szczególności poprzez wysyłkę stosownego oświadczenia w sposób określony w pkt. 14 Polityki.

15. Skarga do organu nadzorczego

W przypadku gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza obowiązujące przepisy – masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe PUODO dostępne są w szczególności na witrynie https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

16. Miejsce publikacji oraz aktualizacje polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności może od czasu do czasu podlegać zmianom. Aktualna wersja polityki będzie każdorazowo dostępna przez cały czas na naszej stronie internetowej pod adresem: www.jantar.pl.

17. Jak można się z nami skontaktować?

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych, można się z nami skontaktować telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie pod następującymi numerami i adresami:

„Jantar” spółka z ograniczoną ul. Piekarska 199, 43 – 300 Bielsko Biała, zarejestrowana w KRS przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000082591 NIP 937-21-88-329, REGON 072189079, adres email daneosobowe@jantar.pl lub nr tel. 33 8285700

Polityka COOKIES

§1
1. Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania przez Administratora informacji oraz dostępu Administratora do informacji już przechowywanej na Urządzeniach Klienta w formie plików Cookies.
2. Wszelkie pojęcia, zdefiniowane w Polityce prywatności, zachowują swoje znaczenie także na gruncie niniejszej Polityki Cookies. Nadto, następującym pojęciom nadaje się poniższe znaczenie:
a) Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient korzysta ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
b) Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Adminisratora za pośrednictwem Serwisu.
c) Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez osoby trzecie, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
d) Polityka – niniejszej Polityka plików Cookies
e) Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Klient uzyskuje dostęp do Serwisu.

§2
1. Administrator za pomocą plików Cookies przechowuje na Urządzeniu Klienta informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej – na zasadach określonych w niniejszej Polityce.
2. Administrator wykorzystuje następujące typy plików Cookies:
a) Cookies sesyjne (session cookies): są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia
b) Cookies trwałe (persistent cookies): są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam przez okres wskazany w parametrach pliku lub do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje usunięcia tego rodzaju Cookies z Urządzenia.
3. Korzystanie przez Administratora z plików Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu Klienta i oprogramowaniu zainstalowanym w tym Urządzeniu.

§3
1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji i potrzeb Użytkownika, w szczególności przy uwzględnieniu rodzaju Urządzenia za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu. Tego rodzaju Cookies obejmują:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
2. Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w celu tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, służących monitorowaniu sposobu korzystania ze Serwisu przez Klientów – co umożliwia jak najlepsze dostosowanie go do potrzeb Klientów. W tym zakresie Administrator korzysta z usług:
a) Google Analytics – w ramach której w chwili otworzenia Serwisu następuje odczytanie, napisanie i wysłanie na zabezpieczony serwer Google informacji o pochodzeniu użytkowników identyfikowanych na podstawie IP. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na witrynie Google (https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl).
b) Google AdWords , Facebook Ads oraz reklamy Linkedln– w ramach których Serwis korzysta z tzw. kodów remarketingowych. Kody wykorzystywane są w celu dopasowania zindywidualizowanych reklam do poszczególnych Klientów, a następnie ich wyświetlenia w sieci reklamowej danego dostawcy (Google, Facebook lub Linkedlin). Sieci te obejmują zarówno witryny dostawców, jak również ich partnerów handlowych. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępna są na witrynach dostawców, w tym:
• Google – https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl
• Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/
3. W związku z korzystaniem z plików cookies, Administrator gromadzi wyłącznie dane statystyczne, związane z historią przeglądania. Inne dane (jak np. imię, nazwisko, adres itd.) nie są w żaden sposób utrwalane.

§4
1. Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia w ustawieniach przeglądarki internetowej lub poprzez konfigurację usługi – w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Klienta. Opis niezbędnych w tym celu czynności można odnaleźć na witrynach producentów, np:
a) Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
b) Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
c) Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
d) Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
e) Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
f) Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

2. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.